راهنما عیوب گاردان وقطعات ودلایل آنها

راهنما عیوب گاردان وقطعات ودلایل آنها

عيوب كلي گاردان
١عدم همراستايي يوكها:
جا زدن هزارخاري بدون توجه به جهت فلشها و همراستا بودن يوكها
همراستا نبودن يوكها هنگام جوش لوله
٢-لنگي بيش از حد مجاز گاردان:
ضرب خوردن گاردان و دفرمگي لوله و ساير قطعات
اعمال گشتاور بيش از حد به گاردان
تعويض قطعات
٣-نابالانسي بيش از حد مجازگاردان:
ضرب خوردن گاردان و دفرمگي لوله و ساير قطعات
كنده شدن وزنه هاي بالانس
تعويض قطعات
٤-سفتي يا لقي بيش از حد مفاصل گاردان:
استفاده از خار با ضخامت نامناسب
٥-مونتاژ ناپذيري:
طول و ابعاد نامنطبق فلنجها

لینک دانلود

فایل های پیوست