مدیرعامل واعضا هیات مدیره

 

مدیرعامل

آقای داود کاوه

عضوهیات مدیره

آقای محمود میراب

عضو هیات مدیره

آقای ساحل ساسانی