مدیرعامل واعضا هیات مدیره

 

مدیرعامل

دکتر داود کاوه

عضوهیات مدیره

مهندس علی صبوری شرق

عضو هیات مدیره

مهندس ساحل ساسانی