مدیرعامل واعضاء هیات مدیره

 

آقای مهندس محمودمیراب عضوهیئت مدیره          

آقای مهندس ساحل ساسانی عضوهیئت مدیره