مدیرعامل واعضاء هیات مدیره

 

آقای دکترمحمودمقدم مدیرعامل وعضو هیئت مدیره

آقای مهندس محمودمیراب عضوهیئت مدیره          

آقای مهندس ساحل ساسانی عضوهیئت مدیره