جشن پایان سال در شرکت قطعات خاور درتاریخ 1401/12/24برگزارگردید.

جشن پایان سال در شرکت قطعات خاور درتاریخ 1401/12/24برگزارگردید.

فایل های پیوست