حضورفعال شرکت تولید قطعات خاوردر نمایشگاه بوشهر

حضورفعال شرکت تولید قطعات خاوردر نمایشگاه بوشهر

شرکت تولید قطعات خاور به همراه شرکتهای ایران خودرو دیزل ,محورخودرو,گواه,کرمان موتورومدیران خودرو در نمایشگاه خودرو وصنایع وابسته در بوشهر ازتاریخ 1401/11/18لغایت 1401/11/21حضور بهم رساندند.

فایل های پیوست