بازدیدمدیربرنامه ریزی ومطالعات منابع انسانی ایران خودرو دیزل از شرکت تولید قطعات خاور

بازدیدمدیربرنامه ریزی ومطالعات منابع انسانی ایران خودرو دیزل از شرکت تولید قطعات خاور

 جناب آقای دکترآزاد  مدیر برنامه ریزی ومطالعات منابع انسانی ایران خودرو دیزل  وهمران ایشان آقای علیخانی رییس اداره کل مطالعات وبرنامه ریزی منابع انسانی دیزل وجناب آقای زارعی  وسرکارخانم رضایی  درروز یکشنبه از شرکت تولید قطعات خاور بازدید فرمودند.

فایل های پیوست