معرفی شرکت

تاریخچه

شرکت تولیدقطعات خاوردراسفندماه سال 1375باهدف تولیدانواع گاردان وسایرقطعات موردنیازصنایع خودروسازی وصنایع مرتبط تاسیس و درنیمه اول سال 1376به مرحله بهره برداری رسید.

خط مشی

شرکت تولید قطعات خاور ضمن بکارگیری تجهیزات و زیرساخت لازم در زمینه طراحی، تولید و تامین انواع گاردان خودروهای سبک ،سنگین و صنعتی و همچنین تولید و تامین مجموعه فرمان خودروهای سنگین، در ایران فعالیت می کند .

تاریخ تاسیس

این شرکت در اسفندماه سال 1375 با هدف تولید انواع گاردان و سایر قطعات مورد نیاز صنایع خودرو سازی و سایر صنایع مرتبط، به شماره 4408 ثبت و تغییر کاربری داده و در نیمه اول سال 1376 عملاً به مرحله بهره برداری رسید

 هیئت مدیره

مدیرعامل وعضوهیات مدیره:آقای دکترمحمودمقدم ورییس هیئت مدیره:آقای مهندس ساحل ساسانی ونائب رییس هیئت مدیره:آقای مهندس محمودمیراب

تقدیرنامه ها و لوایح
IATF 16949:2016GWBISO 9001:2015واحدنمونه سال98
مشاهده همه